CASUMINA ĐẠT THQG 2018

Casumina đạt THQG 2018 lần thứ 6 liên tiếp. (2008-2018)