Săm Lốp Xe Máy / Lốp Tube Type (Casumina)

Lốp có sử dụng săm Tube Type. Casumina cũng đưa ra các loại Săm lốp thuyền thống, các loại hoa gai hiện đại, thể thao và hoa gai xe cổ đáp ứng nhu cầu thị trường.