Thủ tục đấu giá 09 lô lốp kém phẩm chất - Lần 2 (đã xuất thanh lý năm 2020)

12:10:17 | 19/10/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo theo thông báo số: 409/TB-CSM ngày 19/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY